CMCHS

​Česko - Moldavské Centrum

pro Hospodářskou Spolupráci

“Jednáme věcně, otevřeně a čestně, složité činíme jednoduchým”


aleš cechel

CMCHS

Hlavní činnost CMCHS spočívá v navazování a rozšiřování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí, v poskytování informačního servisu podnikatelům, v zajišťování odborné pomoci při uzavírání obchodních smluvních vztahů a vydávání odborných periodických tiskovin a publikací v rámci této činnosti.

strategie

Obstarejte si potřebné informace a vyřiďte všechny formality na jednom místě


Členství

POSLÁNÍ A ČINNOST

MCHS je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které mají zájem podnikat na území České republiky a na území Moldavské republiky. CMCHS je právnickou osobou ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů. 

Posláním CMCHS je zejména napomáhat svou činností k všestrannému rozvoji vzájemného obchodu (hospodářských styků) mezi českými a moldavskými podnikatelskými, nepodnikatelskými, zájmovými či jinými dalšími subjekty. 

Hlavní činnost CMCHS spočívá mimo jiné v navazování a rozšiřování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí, v poskytování informačního servisu podnikatelům a ostatním zájemcům, v zajišťování odborné pomoci při uzavírání obchodních smluv a v pořádání odborných seminářů. 

V zájmu naplnění svého poslání CMCHS spolupracuje s Hospodářskou komorou České republiky, s Agrární komorou České republiky, se Svazem průmyslu a dopravy a s dalšími institucemi obdobného zaměření, které působí v České republice a v Moldavské republice, zejména s ústředními a jinými orgány státní správy či samosprávy. 

​ CMCHS je otevřenou organizací, která uvítá jak nové členy z řad fyzických i právnických osob, tak zájemce o nabízené služby. 

CMCHS poskytuje své služby především svým členům a dále ostatním zájemcům. CMCHS zastupuje, podporuje, koordinuje a hájí hospodářské a profesní zájmy svých členů, zajišťuje informace o podnikatelských subjektech v ČR a v MR, jakož i informace určené pro správní úřady, podniky a místní sdružení. CMCHS dále organizuje a pořádá výstavy, veletrhy a kontraktační akce a poskytuje poradenský a informační servis pro podnikatele včetně informací o právních podmínkách podnikání v ČR a v MR. 

CMCHS si klade za cíl všestranně napomáhat rozvoji obchodních vztahů mezi českými a moldavskými partnery, provádět průzkumy trhu a vytypovávat obory a regiony vhodné k navázání různých forem spolupráce. Cílem CMCHS je poskytovat svým členům i ostatním zájemcům úplný informační servis tak, aby jejich podnikatelské aktivity probíhaly co nejefektivnějším způsobem v mezích zákonných norem obou zemí a nabízí vypracování nejrůznějších studií, průzkumů trhu a zpracování ekonomických statistických informací, poskytuje překladatelské a tlumočnické služby včetně překladů se soudním ověřením. Veškeré služby jsou přístupné všem zájemcům.